Houston Chronicle – Hurricane Rita feed

Houston Chronicle has a Hurricane Rita feed for the storm that’s heading towards Texas.